Statut

STATUT

SŁUPSKIEGO TOWARZYSTWA OSÓB POZYTYWNIE AKTYWNYCH „STOPA”

Rozdział I.
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją sportowo – rekreacyjną, zrzeszającą miłośników biegania i innych aktywności ruchowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Słupsk.

§ 4

Stowarzyszenie jest powołane na czas nieograniczony.  Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. ze zmianami),  ustawy o kulturze fizycznej i sporcie (z dnia 18 stycznia 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy.
Dla realizacji określonych celów Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy,
nie związanych na co dzień z działalnością Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników oraz członków stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Rozdział II.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie biegania i innych aktywności ruchowych wśród młodzieży i osób dorosłych a w szczególności:

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej  na terenie działania Stowarzyszenia, a także poza jego granicami.

2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.

4. Organizacja biegów ulicznych, przełajowych oraz innych imprez sportowych na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.

5. Organizowanie cyklicznych spotkań biegowych o charakterze rekreacyjnym.

6. Organizowanie obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.

7. Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.

8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, nikotynizm poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań sportowych w tym w szczególności spotkań biegowych.

2. Organizowanie imprez sportowych w szczególności imprez biegowych na terenie Powiatu Słupskiego.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju,

4. Przeprowadzanie biegów ulicznych i przełajowych na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia.

5. Działania promujące sport i zdrowy styl życia.

6. Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia.

7. Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury ścieżek biegowych.

8. Promowanie Miasta Słupska i okolicy poprzez uczestnictwo w licznych imprezach sportowych, w szczególności biegowych, na terenie kraju, jak również poza jego granicami.

9. Organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe i inne imprezy sportowe.

10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębiania wiedzy na temat sportu, a także wymianę doświadczeń związanych z tą formą aktywności fizycznej.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Honorowych,

3. Wspierających.

§ 10

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający prawa publiczne, mający ukończone 18 lat oraz identyfikujący się z celami Stowarzyszenia, który został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Małoletni:

a. w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

b. poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Stowarzyszenia, wspierające Stowarzyszenie organizacyjnie lub finansowo.

5. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez upełnomocnionych przedstawicieli. Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu nadaje kandydatowi status członka wspierającego.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,

b. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych jako reprezentant Stowarzyszenia,

c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,

d. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,

e. nosić logo Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszelkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia powinni:

1. Aktywnie działać na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,

2. Przestrzegać statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,

3. Dbać o własne zdrowie i utrzymanie aktywności fizycznej,

4. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków, z wyjątkiem członków honorowych i wspierających.

§ 13

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a. złożenia pisemnej rezygnacji przez osobę występującą ze Stowarzyszenia,

b. rozwiązania się Stowarzyszenia,

c. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,

d. śmierci członka i utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych określonych w § 12. pkt. 1, 2 i 5 może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku braku czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

4. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjętej uchwale. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

Walne Zgromadzenie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawczo – wyborcze.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

– uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,

– wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– uchwalanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

– rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,

– udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

– uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia

– rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§ 16

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

2. z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 17

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1⁄2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek :

a. uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

b. wniosku Komisji Rewizyjnej,

c. wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1⁄2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane .

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 19

Zarząd

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata, a wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

§ 20

Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami
Członków.

§ 21

Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:

– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

– realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

– kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

– zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

– planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

– ustalanie wysokości składek członkowskich,

– zwoływanie Walnych Zebrań Członków

– powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

– przyjmowanie, zawieszanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

2. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo upomnienia członków Stowarzyszenia.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

4. Reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych sprowadza się do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań finansowych, reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami administracji publicznej.

 

§ 23

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.

2. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd .

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na pół roku. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej ¾ członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 25

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej  3/4 członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

5. Upoważniony przez Komisję członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§ 26

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w danej kadencji.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

Rozdział V.
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze .

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

– składki członkowskie członków Stowarzyszenia,

– wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie,

– darowizny i dotacje,

– wpływy z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

§ 28

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa, w szczególności do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

 

§ 29

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
  3. Niniejszy statut zabrania:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, związku partnerskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Zmiany w statucie może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

§ 31

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Walnego Zebrania Członków .

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego