Bieg Walentynkowy 2020

REGULAMIN SZTAFETY WALENTYNKOWEJ 2020

Cele i założenia biegu
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

Sponsorzy
DIAB sp. z o.o.

Termin i miejsce
Impreza odbędzie się w Słupsku 15 lutego 2020 (sobota) g. 11.30 –Start i meta przy Stawku Łabędzim przy ul. Zamiejskiej. Dystans 10080m – 7 razy 1440m.
• Termin, miejsce i dystanse mogą ulec zmianie. O zmianach organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl.
• Trasa nie posiada atestu PZLA.
• Mapkę trasy organizator opublikuje z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl.
• Trasa będzie wytyczona za pomocą taśm oraz przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili
• Trasa będzie wyznaczona wyłącznie w miejscach tylko dla pieszych – po chodnikach i ścieżkach.
Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• Ustalony został limit – 75 par czyli 150 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zgłoszenia będą dokonywane poprzez stronę internetową: https://elektronicznezapisy.pl/event/4490/strona.html oraz na miejscu startu w biurach zawodów , które będzie czynne 1h15min przed startem.
• Opłata startowa wynosi 20 PLN od pary.
• Opłaty można dokonywać przelewem na konto bankowe STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, Słupsk, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960, co najmniej 2 dni przed startem biegu (lub wcześniej), bądź gotówką tuż przed startem w godzinach pracy biura zawodów.
• W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
• Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie.
• klasyfikacją główną objęte będą zespoły damsko-męskie. Nie muszą się kochać czy lubić 🙂 Pary jednopłciowe lub samotni biegacze również będą dopuszczeni do biegu, lecz znajdą się poza główną klasyfikacją.
• jeśli nie masz partnera/partnerki do drużyny, nie martw się – przyjdź, znajdziemy kogoś do pary na miejscu.
• sztafeta składa się z 7-miu pętli pokonywanych 4-krotnie przez mężczyzn i 3-krotnie przez kobiety. Najpierw startują mężczyźni, potem pary się zmieniają 6-razy i bieg kończą również mężczyźni
• trasa jednej pętli wynosi ok. 1440m o nawierzchni zmiennej: asfalt, chodnik , bruk.
• nie będzie pałeczek sztafetowych! Każda para dostanie jeden „szmaciany” numer startowy. Numer startowy musi mieć na sobie zawodnik biegnący. W strefie zmian zawodnicy kończący pętle zdejmują numery, a zaczynający pętle je zakładają. Numer musi być założony w miarę prawidłowo (może być do góry nogami, lub krzywo, ale musi być czytelny). Jeśli zawodnik założy numer nieprawidłowo, porwie go, lub będzie trzymać go w ręku lub kieszeni – drużyna otrzyma 1 minutę kary za każdą pętlę. Uszkodzony numer będzie można naprawić agrafkami w strefie zmian

Klasyfikacja końcowa
• Klasyfikacja główna biegu obejmuje tylko pary damsko-męskie i będzie prowadzona bez względu na wiek. Będzie dodatkowa klasyfikacja pozostałych par i zawodników samotnie startujących. Będzie osobna klasyfikacja małżeństw.
• Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz na www.stopa.slupsk.pl
Nagrody
• Zdobywcy pierwszych 3 miejsc otrzymają nagrody rzeczowe – upominki. Dodatkowo będą przyznane nagrody specjalne – 100 PLN i 50 PLN – dla osób, które uzyskają miejsca premiowane. O tym, które miejsca będą premiowane, organizator poinformuje tuż przed biegiem. Nagrodę specjalną może otrzymać tylko osoba, która będzie wcześniej zapisana do biegu drogą elektroniczną.
Postanowienia końcowe
• Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
• Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.
• Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 150 uczestników.
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
• Organizator nie zapewnia szatni. Depozyt prowizoryczny zostanie zorganizowany w jednym z samochodów organizatorów.
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
• Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodów.
• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Organizatorzy zapewniają toalety przenośne typu TOI-TOI.
• Organizatorzy nie będą odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
• Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl
• Administratorem danych osobowych jest STOPA Słupsk, który przetwarza Pani(a) dane zgodnie z art. 6 ust 1 lit. A RODO. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Dyrektor Biegu,
Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660