Regulamin biegów

 No comments

REGULAMIN SŁUPSKICH DZIKICH BIEGÓW
„SŁUDZIBIE 2014”

Cele i założenia biegów
 Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 Sprawdzenie aktualnej formy biegowej w okresie jesienno-zimowym – wypełnienie luki na rynku zawodów biegowych w regionie
Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk
Sponsorzy
Urząd Miasta Słupsk
DIAB sp. z o.o.
Termin i miejsce
 Imprezy odbędą się w Słupsku w następujących terminach i miejscach
1. 24 maja 2014 g.10.30– „SZYBKI KILOS” – bieg na 1km. Start i meta – stadion 650-lecia przy ul. Madalińskiego. Dodatkowe informacje w osobnym dokumencie.
2. 21 czerwca 2014 g. 22.00 – „BIEG SOBÓTKOWY” – nocny bieg na 5km. Start i meta przy Stawku Łabędzim, ul. Zamiejska.
3. 4 października 2014 g. 11.30 – dystans 6,5km , start przy parku linowym Leśny Kot przy ulicy Bauera – kros leśny.
4. 13 grudnia 2014 g. 11.30 – BIEG GÓRSKI , start przy ul. Arciszewskiego, przy obwodnicy, bieg na „górkę narciarza” – ok. 5 km dla kobiet i ok. 7,5km dla mężczyzn.
 Terminy, miejsca i dystanse mogą ulec zmianie. O zmianach organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl.
 Trasy nie posiadają atestu PZLA.
 Informacje na temat rodzaju tras oraz ich dokładnego przebiegu organizator opublikuje z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl.
 Trasy będą wytyczone za pomocą taśm oraz przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili
 Trasy będą wyznaczone wyłącznie w miejscach tylko dla pieszych – po chodnikach i ścieżkach leśnych.
Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
 Ustalony został limit – 150 uczestników w każdym biegu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 Zgłoszenia będą dokonywane poprzez stronę internetową www.elektronicznezapisy.pl oraz na miejscu startu w biurach zawodów , które będzie czynne 1h15min przed startem.
 Opłata startowa wynosi 5 PLN za każdy bieg.
 Z opłaty zwolniona jest młodzież poniżej 18 lat.
 Opłaty można dokonywać przelewem na konto bankowe STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, Słupsk, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960, co najmniej 2 dni przed startem biegu, bądź gotówką tuż przed startem w godzinach pracy biura zawodów.
 W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.  Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia  ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie.

Klasyfikacja końcowa
 Klasyfikacja poszczególnych biegów będzie prowadzona z podziałem na płeć, ale bez podziału na grupy wiekowe.
 Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz na www.stopa.slupsk.pl
Nagrody
 Zdobywcy pierwszych 3 miejsc w każdym z biegów, w kategorii mężczyzn i kobiet, otrzymają nagrody rzeczowe – upominki. Dodatkowo, w każdym biegu, będą przyznane nagrody specjalna – 100 PLN i 50 PLN – dla osób, które uzyskają miejsca premiowane. O tym, które miejsca będą premiowane, organizator poinformuje tuż przed biegiem. Nagrodę specjalną może otrzymać tylko osoba, która będzie wcześniej zapisana do biegu drogą elektroniczną.
 Zawodnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 3 biegach cyklu, zostaną uhonorowani pamiątkowym medalem.
Postanowienia końcowe
 Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.
 Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 150 uczestników.
 Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 Organizator nie zapewnia szatni. Depozyt prowizoryczny zostanie zorganizowany w jednym z samochodów organizatorów.
 Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
 Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodów.
 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 Organizatorzy zapewniają toalety przenośne typu TOI-TOI.
 Organizatorzy nie będą odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Dyrektor Biegu,
Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660

Leave a reply