Regulamin biegów

REGULAMIN SŁUPSKICH DZIKICH BIEGÓW

„SŁUDZIBIE 2013/2014”

Cele i założenia biegów

• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

• Sprawdzenie aktualnej formy biegowej w okresie jesienno-zimowym – wypełnienie luki na rynku

zawodów biegowych w regionie

Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

Sponsorzy

Urząd Miasta Słupsk

SCANIA PRODUCTION SLUPSK SA

DIAB sp. z o.o.

Termin i miejsce

• Imprezy odbędą się w Słupsku w następujących terminach i miejscach

1. 19 października 2013 g.11.30– Lasek Północny, start przy parku linowym „Leśny Kot”,

ul. Bauera 14 – cross 6,4km.

2. 16 listopada 2013 g. 11.30 – Lasek Południowy, start przy stadionie GRYF-a przy ulicy

Zielonej – bieg płaski 5km dla kobiet i 10km dla mężczyzn ścieżką rowerową do Krępy.

3. 14 grudnia 2013 g. 11.30 – Lasek Południowy, start przy ul. Arciszewskiego, przy

obwodnicy, bieg górski na „górkę narciarza” – ok. 5 km dla kobiet i ok. 7,5km dla

mężczyzn.

4. 15 lutego 2014 g.11.30 „Sztafeta Zakochanych” – Stawek Łabędzi, start przy ulicy

Orzeszkowej, sztafety 2-osobowe damsko-męskie, dystans ok. 10,5km. Pętla ok.

1500m, pokonywana czterokrotnie przez mężczyzn i trzykrotnie przez kobiety, na

zmianę.

5. 8 marca 2014 g. 11.30 – PkiW, , start przy stadionie GRYF-a przy ulicy Zielonej – bieg

parkowy – ok. 5km.

6. 5 kwietnia 2014 g.11.30– Lasek Północny, , start przy parku linowym „Leśny Kot”, ul.

Bauera 14 – BIEG HANDICAPOWY – cross 6,4km.

• Terminy, miejsca i dystanse mogą ulec zmianie. O zmianach organizator poinformuje

z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz

www.stopa.slupsk.pl.

• Trasy nie posiadają atestu PZLA.

• Informacje na temat rodzaju tras oraz ich dokładnego przebiegu organizator opublikuje z

co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem www.maratonypolskie.pl oraz

www.stopa.slupsk.pl.

• Trasy będą wytyczone za pomocą taśm oraz przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w

newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili

• Trasy będą wyznaczone wyłącznie w miejscach tylko dla pieszych – po chodnikach i ścieżkach

leśnych.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

• Ustalony został limit – 150 uczestników w każdym biegu. Decyduje kolejność zgłoszeń. W biegu

sztafetowym limit wynosi 70 drużyn.

• Zgłoszenia będą dokonywane poprzez stronę internetową www.elektronicznezapisy.pl oraz na

miejscu startu w biurach zawodów od godziny 10.00 do 11.15

• Opłata startowa wynosi 10 PLN za każdy bieg. Członkowie STOPY Słupsk, regularnie opłacający

składki, mają prawo do 50% obniżki opłaty startowej. W zawodach w dniu 15 lutego 2014 opłata

wynosi 20 PLN od pary. Jeśli jeden z członków teamu jest członkiem STOPY – opłata wynosi 10 PLN

od pary. W zawodach w dniu 8 marca 2014 wszystkie kobiety są zwolnione z opłaty startowej.

• Opłaty można dokonywać przelewem na konto bankowe STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1,

Słupsk, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960, co najmniej 2 dni przed startem biegu,

bądź gotówką tuż przed startem w godzinach pracy biura zawodów.

• W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od

miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.

(Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w

biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność).

Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane

są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr

PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem

osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

• Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie.

Klasyfikacja końcowa

• Klasyfikacja poszczególnych biegów będzie prowadzona z podziałem na płeć, ale bez podziału na

grupy wiekowe.

• Zwycięzcą całego cyklu będzie osoba, która zwycięży w biegu handicapowym w dniu 5 kwietnia

2014, bez podziału na płeć – kobiety uzyskają dodatkowy handicap.

• W biegu handicapowym zawodnicy będą startować wg przydzielonego handicapu. Handicap

będzie uwzględniał wiek zawodnika, płeć oraz ilość startów w poprzednich edycjach dzikich biegów.

Szczegółowe zasady udzielania handicapów zostaną ogłoszone co najmniej 2 tygodnie przed

zawodami.

• Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz na

www.stopa.slupsk.pl

Nagrody

• Zdobywcy pierwszych 3 miejsc w każdym z biegów, w kategorii mężczyzn i kobiet, otrzymają

nagrody pieniężne w wysokości 50 PLN każdy. W biegu sztafetowym nagrody otrzymają wszyscy

członkowie zwycięskich sztafet.

• Dodatkowo, w każdym biegu, będzie przyznana nagroda specjalna – 100 PLN – dla osoby, która

uzyska miejsce premiowane. O tym, które miejsce będzie premiowane, organizator poinformuje tuż

przed biegiem. Nagrodę specjalną może otrzymać tylko osoba, która będzie wcześniej zapisana do

biegu drogą elektroniczną.

• Dla zwycięzców biegu handicapowego przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe.

• Zawodnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 4 biegach cyklu, zostaną uhonorowani

pamiątkowym medalem.

Postanowienia końcowe

• Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

• Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się

on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.

• Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie

przekroczenia liczby 150 uczestników bądź 70 par w biegu sztafetowym.

• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

• Organizator nie zapewnia szatni. Depozyt prowizoryczny zostanie zorganizowany w jednym z

samochodów organizatorów.

• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.

• Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodów.

• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

• Organizatorzy zapewniają toalety przenośne typu TOI-TOI.

• Organizatorzy nie będą odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub

skradzione podczas imprezy.

• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie

po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą

rozpatrywane w czasie 24 godzin.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

• Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za

pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Dyrektor Biegu,

Sławomir Ćwirko

tel. 602 449 660