Regulamin biegów

REGULAMIN SŁUPSKICH DZIKICH BIEGÓW

„SŁUDZIBIE 2013”

w sezonie 2012/2013

Cele i założenia biegów

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

Sprawdzenie aktualnej formy biegowej w okresie jesienno-zimowym – wypełnienie luki na rynku zawodów biegowych w regionie

Biegi będą miały charakter nieformalny i towarzyski, dla ludzi pragnących rywalizacji a nie oczekujących nagród i pakietów startowych.

Organizator

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk – w organizacji Termin i miejsce

Imprezy odbędą się w Słupsku w następujących terminach i miejscach

1. 13 października 2012 g.11.15– Lasek Północny, ul. Madalińskiego, Park Linowy „Leśny Kot” – cross 6,3km

2. 17 listopada 2012 g. 11.15 – Lasek Północny, ul. Madalińskiego, Park Linowy „Leśny Kot” – cross 6,3km

3. 15 grudnia 2012 g. 11.30 – bar SWITCH, ul. Rybacka – bieg płaski 10km

4. 2 lutego 2013 g. 11.30 – bar SWITCH, ul. Rybacka – bieg płaski 10km

5. 9 marca 2013 g.11.15– Lasek Północny, ul. Madalińskiego – BIEG HANDICAPOWY –

cross 6,3km lub inny dystans

Terminy, miejsca i dystanse mogą ulec zmianie. O zmianach organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl.

Trasy nie posiadają atestu PZLA.

Crossy odbędą się na podłożu w 99% naturalnym, na trasie będzie około 10 lekkich podbiegów

Biegi płaskie odbędą się w ok. 80% na podłożu betonowo-asfaltowym, ok. 20% to twarde podłoże naturalne.

Trasa crossu jest oznaczona co 0,5 km napisami na drzewach, trasa biegu płaskiego nie będzie oznaczona

Trasy nie będą wytyczone za pomocą taśm, jednakże przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili

Trasy będą wyznaczone wyłącznie w miejscach tylko dla pieszych – po chodnikach i ścieżkach leśnych.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

Ustalony został limit 100 uczestników w każdym biegu. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia będą dokonywane na miejscu startu w prowizorycznych biurach zawodów od godziny 10.15 do 11.05 (ew. 11.25).

Organizator nie przewiduje opłaty startowej.

W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie.

Biuro zawodów będzie mieścić się na linii startu przy ul. Madalińskiego (w przypadku crossów), lub w barze SWITCH przy ulicy Rybackiej (w przypadku biegów płaskich). Czynne w dniu imprezy od 10.30 do momentu startu

Klasyfikacja końcowa

Biegi będą rozgrywane bez podziału na grupy wiekowe oraz bez podziału na płeć.

Zwycięzcą całego cyklu będzie osoba, która zwycięży w biegu handicapowym w dniu 9 marca 2013.

W biegu handicapowym zawodnicy będą startować wg przydzielonego handicapu. Handicap będzie uwzględniał wiek zawodnika, płeć oraz ilość startów w poprzednich edycjach dzikich biegów. Szczegółowe zasady udzielania handicapów zostaną ogłoszone co najmniej 2 tygodnie przed zawodami.

Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl

Nagrody

Organizator nie przewiduje żadnych nagród dla zwycięzców zwykłych edycji.

Dla zwycięzców biegu handicapowego przewidziana jest nagroda niespodzianka

Zasady finansowania

Założeniem organizatora jest zorganizowanie imprez bezkosztowo – jedynie przy pomocy pracy wolontariuszy. Jednakże jeśli wynikną jakieś koszty związane z przeprowadzeniem imprezy organizator dołoży starań aby pokryć je we własnym zakresie.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 100 uczestników.

Organizator nie zapewnia szatni. Depozyt prowizoryczny zostanie zorganizowany w jednym z samochodów organizatorów.

Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Organizatorzy nie zapewniają toalet ani natrysków. Będzie możliwość gościnnego skorzystania z toalet w budynkach pobliskiego SOSiRu oraz baru SWITCH.

Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Dyrektor Biegu,
Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660