Regulamin biegów

 No comments

REGULAMIN SŁUPSKICH DZIKICH BIEGÓW
„SŁUDZIBIE 2015”

Cele i założenia biegów
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
• Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności

Organizator
Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk


Sponsorzy
Urząd Miasta Słupsk
DIAB sp. z o.o.


Termin i miejsce
• Imprezy odbędą się w Słupsku w następujących terminach i miejscach
1. 14 lutego 2015 g. 11.30 – SZTAFETA WALENTYNKOWA – bieg par różnopłciowych (niekoniecznie zakochanych). Start i meta przy Stawku Łabędzim przy ul. Zamiejskiej. Dystans 10500m – 7 razy 1500m
2. 8 marca 2015 g.11.00 – Bieg z okazji Dnia Kobiet. Start i meta PKiW ul. Rybacka. Dystans – 5km.
3. 23 maja 2015 g.10.30– „SZYBKI KILOS” – bieg na 1km. Start i meta – stadion 650-lecia przy ul. Madalińskiego. Dodatkowe informacje w osobnym dokumencie.
4. 20 czerwca 2015 g. 22.00 – „BIEG SOBÓTKOWY” – nocny bieg na 5km. Start i meta Skwer im. Jerzego Waldorffa.
5. 3 października 2015 g. 11.30 – dystans 6,5km , start przy parku linowym Leśny Kot przy ulicy Bauera – kros leśny.
6. 12 grudnia 2015 g. 11.30 – BIEG GÓRSKI , start przy ul. Arciszewskiego, przy obwodnicy, bieg na „górkę narciarza” – ok. 5 km dla kobiet i ok. 7,5km dla mężczyzn.


• Terminy, miejsca i dystanse mogą ulec zmianie. O zmianach organizator poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl.
• Trasy nie posiadają atestu PZLA.
• Informacje na temat rodzaju tras oraz ich dokładnego przebiegu organizator opublikuje z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl.
• Trasy będą wytyczone za pomocą taśm oraz przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili
• Trasy będą wyznaczone wyłącznie w miejscach tylko dla pieszych – po chodnikach i ścieżkach leśnych.


Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
• Ustalony został limit – 150 uczestników w każdym biegu. Decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zgłoszenia będą dokonywane poprzez stronę internetową www.elektronicznezapisy.pl oraz na miejscu startu w biurach zawodów , które będzie czynne 1h15min przed startem.
• Opłata startowa wynosi 5 PLN za każdy bieg.
• Z opłaty zwolniona jest młodzież poniżej 18 lat.
• Opłaty można dokonywać przelewem na konto bankowe STOPA Słupsk, ul. Rynek Rybacki 1, Słupsk, BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960, co najmniej 2 dni przed startem biegu, bądź gotówką tuż przed startem w godzinach pracy biura zawodów.
• W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
• Pomiar czasu dokonywany będzie ręcznie.


Klasyfikacja końcowa
• Klasyfikacja poszczególnych biegów będzie prowadzona z podziałem na płeć, ale bez podziału na grupy wiekowe.
• Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl oraz na www.stopa.slupsk.pl


Nagrody
• Zdobywcy pierwszych 3 miejsc w każdym z biegów, w kategorii mężczyzn i kobiet, otrzymają nagrody rzeczowe – upominki. Dodatkowo, w każdym biegu, będą przyznane 3 nagrody specjalne po 50 PLN – dla osób, które uzyskają miejsca premiowane. O tym, które miejsca będą premiowane, organizator poinformuje tuż przed biegiem. Nagrodę specjalną może otrzymać tylko osoba, która będzie wcześniej zapisana do biegu drogą elektroniczną oraz ukończy bieg.
• Zawodnicy, którzy wezmą udział w co najmniej 4 biegach cyklu, zostaną uhonorowani pamiątkowym medalem.


Postanowienia końcowe
• Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
• Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.
• Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 150 uczestników.
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
• Organizator nie zapewnia szatni. Depozyt prowizoryczny zostanie zorganizowany w jednym z samochodów organizatorów.
• Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
• Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodów.
• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Organizatorzy zapewniają toalety przenośne typu TOI-TOI.
• Organizatorzy nie będą odpowiadać za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
• W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie dyskwalifikowany.
• Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
• Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com


Dyrektor Biegu,
Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660

Leave a reply