Bieg Niepodległości

REGULAMIN BIEGU „SŁUPSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”

 

Cele i założenia biegu

 • Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Wyłonienie najszybszych Słupszczan w biegu na 10km

 

Organizatorzy

Urząd Miejski w Słupsku

Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” Słupsk

 

Patroni Medialni

 

Serwis internetowy MaratonyPolskie.PL

Radio FaMa Słupsk

 

Termin i miejsce

 • 11 listopada 2013, godz. 13.00
 • Miejsce  startu – deptak przy ulicy Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza
 • Rodzaj trasy – trasa płaska, 100% nawierzchni twardej (chodniki , kostka brukowa, asfalt ).
 • Trasa biegu  – dystans 10 km – 3 pętle po 3,3km plus odcinek 100m –  ul. Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Grodzka, Kowalska, Francesco Nullo, Mostnika, Nowobramska, Murarska, Bema, Zamenhoffa, Piekiełko, Jedności Narodowej.
 • Trasy będą wytyczone za pomocą taśm oraz barierek, przewiduje się udział sędziów-wolontariuszy w newralgicznych punktach trasy, aby zawodnicy nie pobłądzili .
 • Trasy będą wyznaczone głównie ulicami gdzie będzie wstrzymany ruch drogowy, oraz w miejscach tylko dla pieszych.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie dokładnie zmierzona metodą GPS.

 

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

 

 • Ustalony został limit 300 uczestników. Decyduje kolejność wpłat.
 • Zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem strony www.elektronicznezapisy.pl , www.maratonypolskie.pl oraz  na miejscu startu od godziny 11.00 do 12.40
 • Opłata startowa wynosi 30 PLN, dla członków STOPA Słupsk – 15 PLN. Płatna na konto bankowe BGŻ O/Słupsk 48 2030 0045 1110 0000 0255 2960 z dopiskiem „Bieg Niepodległości /imie nazwisko/”
 • Opłata nie podlega zwrotowi.
 • W biegu mogą uczestniczyć biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.
 • Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie przy pomocy chipów.
 • Biuro zawodów będzie mieścić się w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Niedziałkowskiego 2 . Czynne w dniu imprezy od 10.30 do momentu startu.

 

Klasyfikacja końcowa

 • Organizator przewiduje podział zawodników na 3 kategorie wiekowe M1 i K1 16-45 lat, M2 i K2 46-55 lat, M3 i K3 powyżej 55 lat, oraz kategoria open – dla wszystkich uczestników z podziałem na płeć.
 • Osobno będzie prowadzona klasyfikacja Słupszczan i Słupszczanek. Aby być klasyfikowanym w tej klasyfikacji, należy przedłożyć organizatorom przed biegiem dowód osobisty z aktualnym zameldowaniem w Słupsku.
 • Klasyfikacja końcowa oparta na czasie brutto.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych www.maratonypolskie.pl, www.stopa.slupsk.pl oraz na stronach UM Słupsk.

Nagrody

 • Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii open wśród kobiet i mężczyzn: 1 miejsce  – 500 PLN, 2 miejsce – 400 PLN, 3 miejsce – 300 PLN.
 • Organizator przewiduje następujące nagrody pieniężne w kategorii najlepszy Słupszczanin/Słupszczanka – 1 miejsce 300 PLN, 2 miejsce 200 PLN, 3 miejsce 100 PLN.
 • Organizator przewiduje 3 nagrody pieniężne po 100 PLN za zajęcie miejsc bonusowych. Miejsca bonusowe zostaną podane tuż przed biegiem.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki w kategoriach wiekowych
 • Nagrody nie dublują się.
 • Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkową koszulkę poliestrową i medal.
 • Rozdanie nagród odbędzie się tuż po biegu, ok. godziny 14.30 w Sali OSR przy ulicy Niedziałkowskiego 2.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
 • Uczestnicy mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż, odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia opłaconych zgłoszeń 300 uczestników.
 • Organizator zapewnia szatnie, prysznice i depozyt. Będą się one znajdowały w OSR przy ulicy Niedziałkowskiego 2.
 • Organizator zapewnia 85 miejsc parkingowych – 40 miejsc przy OSR ul. Niedziałkowskiego 2, oraz przy placu Zwycięstwa – od strony ul. Tuwima.
 • Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie sanitarne w okolicy startu.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Organizator zapewnia ubezpieczenie.
 • Organizator zapewnia wodę w trakcie oraz po biegu, oraz posiłek regeneracyjny po biegu.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 • W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu- decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 24 godzin.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Regulamin może ulec nieznacznym zmianom. O zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem strony www.maratonypolskie.pl oraz www.stopa.slupsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
slawomir.cwirko@pl.diabgroup.com

Sławomir Ćwirko
tel. 602 449 660

baner bieg niepodleglosci